Studievoorwaarden

 1. U schrijft zich in als student bij Psychodidact door het invullen van het inschrijfformulier op de website psychodidact.nl of door een e-mail te sturen naar info@psychodidact.nl. U vermeldt de studie waarvoor u zich inschrijft (module, training, opleiding of thuisstudie), uw persoonlijke gegevens en uw betalingswijze. Door de inschrijving geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene studievoorwaarden.
 2. Psychodidact brengt geen inschrijfkosten in rekening.
 3. Binnen tien werkdagen ontvangt u een bevestigingsmail op uw e-mailadres. In deze e-mail staat beschreven wanneer u waar met uw studie kunt aanvangen, wat de kosten van uw studietraject zijn en wanneer u de bijbehorende factuur kunt verwachten, mocht u de studiekosten nog niet direct hebben voldaan via iDeal.
 4. U heeft tot veertien dagen na de bevestigingsmail de gelegenheid om uw inschrijving per e-mail ongedaan te maken (bedenktijd). Wanneer u hier geen gebruik van maakt wordt uw inschrijving automatisch definitief. Bij annulering na deze termijn bent u verplicht het complete studiebedrag te voldoen en heeft u geen recht op restitutie van de eventueel door u reeds betaalde bedragen.
  Met betrekking tot een thuisstudie vervalt de bedenktijd wanneer het studiemateriaal of de code van een online college naar u is verstuurd.
 5. Wanneer voor een studie instroomvoorwaarden zijn gesteld, dient daaraan te zijn voldaan bij aanvang van de studie. Een certificaat of diploma kan niet worden uitgeven als de juiste stukken die deel uitmaken van de instroomvoorwaarden niet zijn aangeleverd.
 6. Wanneer een Verklaring Omtrent goed Gedrag wordt gevraagd voorafgaand aan of tijdens de studie en deze wordt niet overlegd, wordt u van verdere studiedeelname uitgesloten.
 7. Psychodidact heeft, met opgaaf van redenen, het recht studenten te weigeren voor inschrijving.
 8. Tussentijdse wijzigingen in uw persoonlijke gegevens dient u per direct schriftelijk aan Psychodidact kenbaar te maken. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de uitgifte van uitslagen, certificaten en diploma’s. Deze officiële documenten worden slechts één maal verstrekt.
 9. De kosten voor de opleiding zijn inclusief tentamens en eventuele herkansingen (één herkansing per module). Wanneer een herkansing niet leidt tot een voldoende resultaat kan dat leiden tot een bindend negatief studieadvies. Alle modulen dienen met een goed resultaat te worden afgerond om in aanmerking te kunnen komen voor een diploma. Mocht er onverhoopt een module opnieuw dienen te worden gevolgd, omdat deze niet met voldoende resultaat is voltooid, dan worden de kosten van de betreffende module minus 20% in rekening gebracht.
 10. Het SNRO hbo diploma Stressmanagement CCC PROFESSIONAL en het SNRO post-hbo diploma Psychosociaal therapeut zijn erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en maken registratie in het VPMW-register mogelijk, waardoor cliënten in aanmerking komen voor vergoedingen uit het aanvullende pakket van verschillende zorgverzekeraars. Omdat een inschrijving bij NFG ook vraagt om niet diploma gerelateerde voorwaarden, zoals een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), kan Psychodidact niet aansprakelijk gesteld worden voor het aannamebeleid van NFG.
 11. De SNRO hbo opleiding Stressmanagement CCC PROFESSIONAL en de SNRO post-hbo opleiding Psychosociaal therapeut voldoet aan de actuele eisen van NFG en de zorgverzekeraars waarmee zij verbonden is. Het is echter niet te voorzien of standaarden in de toekomst wijzigingen. Op het moment dat Psychodidact dat zou vernemen, zal zij zich ten volle inzetten om het onderwijs aan te passen of aan te vullen om, zo mogelijk, opnieuw aan de stadaarden te voldoen. Psychodidact kan hierin echter vooraf geen garantie bieden. Voor eventuele gevraagde aanvullingen op het bestaande lesprogramma zouden aan de student extra kosten in rekening kunnen worden gebracht.
 12. De betaling voor een thuisstudie dient op de bankrekening van Psychodidact te zijn ontvangen alvorens studiemateriaal wordt toegestuurd.
 13. De betaling voor een losse module of training dient uiterlijk drie weken voor aanvang op de bankrekening van Psychodidact te zijn ontvangen.
 14. De betaling voor een complete opleiding dient drie weken voor aanvang van de eerste (zelfstudie)-module te zijn ontvangen op de bankrekening van Psychodidact. Kiest u voor betaalfrequentie ‘in delen’ dan dient de aanbetaling drie weken voor aanvang van de eerste (zelfstudie)-module te zijn ontvangen. U dient zelf voor de maandelijkse vervolgbetalingen zorg te dragen.
 15. Behaalde certificaten en diploma’s worden alleen uitgegeven als de complete module, training, opleiding of thuisstudie is betaald.
 16. De maximale studieduur voor een thuisstudie is drie jaar.
 17. De maximale studieduur voor de PROFESSIONAL opleiding is zes jaar. In onderling overleg is het mogelijk uw opleiding tijdelijk stop te zetten (maximaal zes maanden). Er worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht. Deze stop verlengt echter de maximale studieduur van zes jaar niet.
 18. De maximale studieduur voor de post-hbo opleiding is drie jaar.
 19. De aanwezigheidsnorm voor de klassikale momenten van de PROFESSIONAL opleidingen, post-hbo opleiding en trainingen is 100% om deel te kunnen nemen aan eventuele toetsen en voor een diploma of certificaat in aanmerking te kunnen komen.
 20. Het niet aanwezig zijn op een dag of avond waarvoor u zich heeft ingeschreven geeft geen recht op het kosteloos inhalen van die dag of avond.
 21. Een module (uit een opleiding) of training gaat van start onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Mocht een module of training niet van start gaan dan worden de kosten voor die module of training niet in rekening gebracht of gerestitueerd wanneer de kosten reeds door u zijn voldaan. Restitutie zal plaatsvinden binnen 10 werkdagen.
 22. Psychodidact streeft er naar alle geplande lessen te allen tijde te laten plaatsvinden op de gecommuniceerde data. Mocht door omstandigheden een les geen doorgang vinden dan is Psychodidact daarvoor niet aansprakelijk. Zij zal een alternatieve lesdatum of lesvorm aanreiken. De student heeft in dit geval geen recht op verrekening van (een deel van) de studiekosten.
 23. Psychodidact behoudt zich het recht voor om de studielocatie te wijzigen.
 24. Wanneer u afwezig bent of (tussentijds) uw studie afbreekt of opzegt dient u aan uw betalingsverplichting te voldoen. U heeft geen recht op restitutie of verrekening van de studiekosten.
 25. Psychodidact behoudt zich te allen tijde het recht voor om een student van verdere deelname aan de studie uit te sluiten indien de student wangedrag vertoont tijdens contactmomenten, of op welke manier dan ook een gevaar kan vormen voor (toekomstige) cliënten.
 26. Wanneer uitsluiting van studiedeelname plaatsvindt (bijvoorbeeld door wangedrag, wanneer gevaar dreigt voor toekomstige cliënten, geen VOG zonder bezwaren kan worden overlegd of door een bindend negatiefstudieadvies) ontlast dat de student niet van zijn bestaande betalingsverplichtingen.
 27. De studies bij Psychodidact gaan gepaard met persoonlijke ontwikkelingsprocessen. Psychodidact is niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende effecten. U kunt tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van de schooltherapeuten wanneer u daar behoefte aan heeft.
 28. Psychodidact doet alles wat in haar vermogen ligt om fouten op de website, in reclame-uitingen en het lesmateriaal te voorkomen. Mocht toch, onbedoeld, een fout voorkomen dan is Psychodidact hiervoor niet aansprakelijk.
 29. Het studiemateriaal dat u ontvangt in de vorm van syllabussen of anderszins, blijft na het voltooien van de studie uw eigendom. U bent daarvoor geen kosten verschuldigd. De auteursrechten berusten echter blijvend bij Psychodidact. Gebruik van het studiemateriaal is alleen toegestaan voor uw eigen ontwikkeling met betrekking tot de studie. Overdragen aan derden, verveelvoudigen, openbaar maken, gebruiken voor presentatie-, trainings-, opleidingsdoelen of (andere) commerciële doeleinden is ten strengste verboden.
 30. Beeldmateriaal dat door Psychodidact is ontwikkeld is eigendom van Psychodidact. Ook hiervoor geldt: gebruik van het beeldmateriaal is alleen toegestaan voor uw eigen ontwikkeling met betrekking tot de studie. Overdragen aan derden, verveelvoudigen, openbaar maken, gebruiken voor presentatie-, trainings-, opleidingsdoelen of (andere) commerciële doeleinden is ten strengste verboden.
 31. U kunt tot twee maanden na afronding of afloop van een module, training, opleiding of thuisstudie van de Psychodidact leeromgeving gebruik maken als die voor uw studie van toepassing is.
 32. Voor klachten over de service van Psychodidact verwijzen wij u naar het klachtenreglement van Psychodidact.
 33. Psychodidact behoudt zich het recht voor om de studievoorwaarden (tussentijds) aan te passen.